Văn bản

Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/05/2021 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/05/2021 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 
Công văn 1952/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Công văn 1952/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA