VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Đăng vào 14/05/2021 16:42

1. Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Khiếu nại; 

2. Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Tố cáo;

3. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

4. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo;

5. Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Tiếp công dân;

6. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo;

7. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị;

8. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về Quy trình tiếp công dân;

9. Thông tư 320/2016/TT-BTC, ngày 1412/2016 của Bộ Tài Chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

10. Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCPquy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành;

11. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

12. Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/11/2007 của Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế lập hồ sơ thanh tra, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

13. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014;

14. Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​.