VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Đăng vào 14/05/2021 16:39

1. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

3. Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành tư pháp;

4. Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

5. Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành;

6. Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

7. Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành;