VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Đăng vào 14/05/2021 16:45

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác.

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ.