Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đăng vào 25/05/2021 12:49

Ngày 16/11/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4901/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi tắt là trường) như sau:

- Rà soát hoàn thiện văn bản, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo:
+ Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tiếp công dân;
Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT, Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT , Chỉ thị 666/CT-BGDĐT và các văn bản pháp luật có liên quan.
+ Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy định của trường về thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ:
+ Giám đốc/Hiệu trưởng các trường hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra nội bộ trên cơ sở đó bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ;
+ Kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra nội bộ bám sát tiêu chuẩn tại Điều 3 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT .
- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra...
Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 4901/BGDĐT-TTr ngày 16/11/2020 tại đây:

/Images/Post/files/PH%C3%92NG%20THANH%20TRA/4901_BGDDT-TTr_457790.pdf