GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

Đăng vào 11/08/2017 17:06:51

GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

- Tên đơn vị: Phòng Thanh tra đào tạo

-  Được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-TCCB ngày 25.3.2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Phòng hiện nay gồm có 8 cán bộ, nhân viên, bao gồm 03 cán bộ, nhân viên chuyên trách và 05 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm

 

2. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học;

3. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

4. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc Trường theo phân công của Hiệu trưởng;

5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và theo phân công của Hiệu trưởng;

6. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

7. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

8. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của phap luật và của Trường về giáo dục, đào tạo.